sc_verde_logo.png
‘2.5 miljoen gulden in rook op’  Selikor schrijft verbrandingsoven af

‘2.5 miljoen gulden in rook op’ Selikor schrijft verbrandingsoven af

,,Malafide praktijken.” Zo betitelt Lyndon Comenencia, eigenaar van BouRiba NV, medeaandeelhouder van de Curaçao Incineration Company (CIC) NV, het optreden van Selikor-directeur Wesley Kook. ,,Twee jaar na de start van het bedrijf waren er al aanwijzingen voor wanbeleid van de directie van Selikor als beheerder van de verbrandingsoven.”

BouRiba NV stond garant voor een investering van 225.000 gulden, op grond van een aandeel van vijftien procent in Curaçao Incineration Company (CIC) NV. Dat gold ook voor Arthur Adams, eigenaar van IQI Investments NV.

De beide ondernemers waren in 1998 de initiatiefnemers van de oprichting van een afvalverbrandingsbedrijf. Comenencia en Adams stelden een businessplan op. ,,Dat gaf een uiterst positief financieel perspectief, met als gevolg dat de Maduro & Curiel’s bank de lening van om en nabij 1.5 miljoen gulden voor honderd procent financierde,” zo geeft Comenencia aan.

Het initiële doel van de onderneming was het verbranden van vertrouwelijke documenten van bedrijven en overheid – recyclage van papier door versnippering was er destijds niet op Curaçao – en Comenencia zag als dierenarts en eigenaar van meerdere veterinaire praktijken op het eiland mogelijkheden voor het cremeren van huisdieren.

Bij de zoektocht naar een geschikt terrein voor het bedrijf, kwamen de ondernemers uit bij Malpais. De directie van Selikor toonde interesse Onderhandelingen leidden tot de keuze voor een joint venture, met een belangenverdeling voor Selikor NV, BouRiba NV en IQI investments van 70-15-15 procent. De directie van overheidsnv Selikor opteerde voor het dagelijks beheer van CIC NV, en leverde ook werknemers aan het nieuwe bedrijf. ,,Bij de operationele start van CIC heeft de grootaandeelhouder de minderheidsaandeelhouders verzocht meer afstand te nemen ten opzichte van de operationele leiding van de onderneming. Zo is dringend verzocht dat de initiatiefnemers zelf geen betrokkenheid bij de bedrijfsvoering en bij het toezicht zouden hebben,” aldus de eigenaren van IQI investments NV en BouRiba NV.

,,Twee jaar na de start van het bedrijf begon het mismanagement van Selikor voelbaar te worden,” schrijft Comenencia, die ter illustratie verwijst naar vijf bijlagen. De eerste is een brief van 31 oktober 2006, gericht aan de directeur van Selikor, waarin Adams en Comenencia als voorwaarde voor verdere participatie van IQI Investments NV en BouRiba NV stellen dat zij een actievere rol in de bedrijfsvoering van CIC krijgen. De beide ondernemers zijn van mening dat er proactief naar klanten moet worden gezocht, ,,in plaats van te focussen op omzet die autonoom naar Selikor komt.” Ze willen extra aandacht voor de werkzaamheden van de commerciële medewerkster. Ook stellen zij voor de Veterinaire Dienst en het dierenasiel te benaderen voor crematie van de vele duizenden honden en katten die destijds jaarlijks werden afgemaakt.

De aandeelhouders dringen in de brief aan op tijdige facturering voor de door CIC geleverde diensten en op inning van tegoeden. Gebleken is, dat de beheerder van CIC de lijst debiteuren laat groeien. Volgens de aandeelhouders moeten alle activiteiten erop gericht zijn dat CIC met winst gaat draaien, pas daarna kunnen ar aflossingen plaatsvinden. Dat directie van Selikor had echter al zonder afstemming met de andere aandeelhouders een stortingsplicht voor het bedrijf afgekondigd.

Dat Kook niet zo blij is met de kritiek van de medeaandeelhouders, blijkt ook uit de brief. ,,Tijdens de bespreking van 25 oktober jongstleden heeft u uitkoop als een mogelijkheid voorgesteld naar aanleiding van een door u gesuggereerde verslechtering avn de relatie met de aandeelhouders,” zo schrijven Adams en Comenencia. ,,Ons inziens is eerder sprake van een verschil van mening en visie tussen de aandeelhouders.”

Als zij niet een meer actieve rol in de bedrijfsvoering van CIC toebedeeld krijgen, dan zijn Adams en Comenencia bereid om uitkoop van IQI Investments NV en BouRiba NV te bespreken. ,,Als minderheidsaandeelhouders zijn wij geconfronteerd met inkomstenderving, voornamelijk als gevolg van leemten in de leiding van de activiteiten van CIC, die wij op een of andere manier terugverdiend willen zien.”

Uit de notulen van overleg met marketingmedewerkers van Selikor blijkt dat de bedrijfsvoering er niet beter op wordt: afspraken met klanten voor het ophalen van materiaal voor verbranding worden niet altijd nagekomen. Niet alle medewerkers beschikken over voldoende kennis van afvalverbranding om klanten van advies te kunnen dienen. Op het kantoor te Malpais loopt is er achterstand bij de verwerking van facturen. Het betaalgedrag van klanten is slecht, de uitstaande tegoeden van CIC lopen op tot meer dan zes ton. De lijst debiteuren bestaat uit departementen van de overheid, overheidsnv’s, het ziekenhuis en zorginstellingen, stichtingen, winkels en hotels. Op de grootboekkaart van april 2006 is Selikor zelf een van de grootste debiteuren van CIC NV, met een schuld van 23.500,04 gulden aan het bedrijf.

Op 26 oktober 2007 doen werknemers van Selikor die bij CIC tewerkgesteld zijn hun beklag in een memo aan de aandeelhouders. ,,,,Wij willen de aandacht van de heren aandeelhouders vragen voor enkele zaken die van invloed zijn  voor ons dagelijks werk bij CIC. Wij zien dat het onderhoud aan de installaties niet toereikend is. Er gaat teveel tijd overheen voordat de bestelde onderdelen arriveren. Wij werken met gevaarlijks stoffen terwijl er geen faciliteiten zijn om ons te wassen. Wij werken onder dezelfde voorwaarden als bij Selikor, maar zonder de voordelen die Selikor haar personeel biedt.”

De minderheidsaandeelhouders hadden de slechte staat van onderhoud al in augustus 2006 ter discussie gesteld tijdens een Algemene Vergadering van Aandeelhouders. In de notulen van die vergadering staat dat Arthur Adams aan Jean Francisca en Wesley Kook van Selikor vraagt ,,om hun pet van directievoerders op te zetten en niet die van aandeelhouder.”  

Gebleken is dat de verbrandingsoven nog maar voor vijftig procent functioneert en in onderhoud hard achteruitgaat. De oven was al ene jaar eerder aan een grote onderhoudsbeurt toe, zo staat in het verslag van de vergadering, waarin Kook naar voren brengt dat er geen aannemer is voor schematisch onderhoud en dat de lasten die hieraan verbonden zijn te hoog zijn. Kook geeft toe dat het onderhoud met meer frequentie dient te gebeuren, maar dat dit feitelijk niet haalbaar is. Comenencia laat daarop weten dat hij al drier jaar lang regelmatig naar Malpais gaat om de situatie ter plekke te bekijken en dat hij telkens een achteruitgang constateert: oven, branders en gasolieleiding werken niet optimaal en dit is volgens hem te wijten aan achterstallig onderhoud.

Eind 2008 is de maat vol voor Adams en Comenencia. Op 9 november van dat jaar, schrijven zij aan Kook: ,,In de hoedanigheid van Selikor NV als directeur van Curacao Incineration Company NV stellen BouRiba NV en IQI Investments overeenkomstig artikel 7 lid 2 van de akte van oprichting van CIC, u daarvan formeel in kennis dat zij hun aandelen in CIC willen overdragen. Graag vernemen wij van u conform artikel 7 of er gegadigden zijn voor deze aandelen.”

Uit het jaarverslag van 2016 blijkt dat Selikor 39 ton medisch afval, 13 ton aan vloeistoffen, 6 ton aan chemische middelen en slechts 11 ton aan documenten en 12 ton aan restafval in de verbrandingsoven heeft gedaan. Het jaar daarvoor werd er 55 ton medisch afval verbrand. ,,Het bedrijfsresultaat van CIC NV is in 2016, hoewel negatief, beter dan het resultaat over 2015,” zo staat in het verslag te lezen. ,,Het tekort in 2016 bedroeg 19.364 gulden, vergeleken met 44.762 van het verslagjaar daarvoor. Deze vooruitgang is grotendeels toe te schrijven aan een stijging van de omzet als gevolg van een toename in de verwerking van documenten en restafval.”

Wanneer de minderheidsaandeelhouders in 2017 de jaarrekening van 2016 onder ogen krijgen, ontvangen zij daarbij een uitnodiging voor een AVA. Kook schrijft: ,,CIC kampt al jaren met een verlies. Bovendien is de verbrandingsoven geheel versleten en ondertussen geheel afgeschreven. Vanwege de verjaring van de installatie en het lage rendement dat CIC behaalt uit de activiteiten, is het onmogelijk en tevens onverantwoordelijk om CIC onder deze omstandigheden te laten opereren.”

Nadat Comenencia op 18 december ten kantore van Selikor bezwaar maakt, krijgt hij vier dagen later de ontbrekende jaarrekeningen, vanaf 2008, met ene begeleidende brief. ,,Volgens uw brief is de verbrandingsoven in 2011 nagenoeg afgebrand,” zo schrijft Comenencia in reactie. ,,Ondergetekende heeft begrepen dat de verzekering een bedrag van om en nabij 400.000 gulden heeft uitgekeerd aan Curacao Incineration Company voor de geclaimde schade aan de oven. Als ik de jaarverslagen van 2011 en 2012 goed lees is dit bedrag niet aangewend om de oven te repareren of te vervangen, maar op de rekening van Selikor NV gestort.”  

Comenencia wijst er nog maar eens op dat de opgestuurde jaarrekeningen en bijbehorende directieverslagen nooit zijn behandeld in een AVA, noch in een informele vergadering. Op 28 december 2017, tijdens het vervolg van de AVA van 18 december, worden de stujkken evenmin besproken. De ontbinding van de vennootschap is het enige agendapunt. Kook: ,,Rekening houdend met het feit dat Curacao Incineration Company (CIC) NV de laatste jaren niet winstgevend draait, en er een hele grote crediteur is, namelijk Selikor NV zelf, is het niet realistisch om een kapitaalinjectie van een bank te vragen voor de voortzetting van de onderneming.” De aandeelhouders zelf, waaronder ook Selikor NV, hebben aangegeven dat een eigen inbreng op dit moment niet mogelijk of niet wenselijk is. ,,Ten gevolge daarvan zijn op een <I>deadlock<I> gekomen voor wat betreft het verdere bestaan van de vennootschap,” zo besluit Kook.

Tennis legends keren terug op Curaçao

Tennis legends keren terug op Curaçao

Curaçao maakt schoon tijdens World Clean Up Day Regering ondersteunt initiatief op 15 september

Curaçao maakt schoon tijdens World Clean Up Day Regering ondersteunt initiatief op 15 september

0